ขอบเขตงาน

  • ประมาณราคา(ฟรี) เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการถมที่ ได้แก่การรื้อถอน ขนย้ายเศษวัสดุ ตลอดจนค่าวัสดุในการถม

  • รื้อถอนอาคารเดิม(รื้อเอาของพวกไม้เก่า คืนให้เจ้าของหรือรื้อทิ้ง ขุดฐานรากและคานคอดินออก)

  • ขนขยะ เศษปูน หรือรากต้นไม้ใหญ่ ออกจากพื้นที่

  • ตัดต้นไม้ในพื้นที่ที่ไม่ต้องการออก

  • ถมที่โดยใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น ดินท้องนาใส่ส่วนที่เป็นสวน และทรายถมในส่วนที่เป็นถนนและตัวบ้าน

  • วัดระดับความสูงของพื้นที่ที่ถมที่ต้องการอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


กลับสู่หน้าหลัก_home

 
  ภาพตัวอย่างการทำงาน  

งานถมที่ด้วยทราย หรือดิน

Site งาน ขนาดเล็ก บ้าน สวน ที่ต้องใช้คนงานในการดำเนินงาน

งานรื้อถอน ต่างๆ

กลับสู่หน้าหลัก_home