<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> รับถมดิน,ถมที่,ปรับพื้นที่,รับเหมา,ตรวจสอบอาคาร,ทรายหยาบ,ทรายละเอียด,ทรายกลาง,ทรายถม,ทรายขี้เป็ด,หินหนึ่ง,ท่าทราย,สมานชัย,บางกร่าง,Building Inspector,บริการ -- SMC
   
 

 

ขอบเขตงาน

  • ประมาณราคา(ฟรี) เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการถมที่ ได้แก่การรื้อถอน ขนย้ายเศษวัสดุ ตลอดจนค่าวัสดุในการถม
  • รื้อถอนอาคารเดิม(รื้อเอาของพวกไม้เก่า คืนให้เจ้าของหรือรื้อทิ้ง ขุดฐานรากและคานคอดินออก)
  • ขนขยะ เศษปูน หรือรากต้นไม้ใหญ่ ออกจากพื้นที่
  • ตัดต้นไม้ในพื้นที่ที่ไม่ต้องการออก
  • ถมที่โดยใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น ดินท้องนาใส่ส่วนที่เป็นสวน และทรายถมในส่วนที่เป็นถนนและตัวบ้าน
  • วัดระดับความสูงของพื้นที่ที่ถมที่ต้องการอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

home

 
  ภาพตัวอย่างการทำงาน  

 

งานถมที่ด้วยทราย หรือดิน

Site งาน ขนาดเล็ก บ้าน สวน ที่ต้องใช้คนงานในการดำเนินงาน

งานรื้อถอน ต่างๆ

home